Metodologia plebiscytu

Projekt Grand Prix Farmacji opiera się na rzetelnej metodologii, która zakłada przeprowadzenie ogólnopolskiego badania opinii pacjentów i farmaceutów. Za jej opracowanie odpowiedzialny jest Instytut GfK Polonia - czołowy ośrodek zajmujący się badaniem rynku w Polsce.
Ipsos jest wyłącznym partnerem merytorycznym Grand Prix Farmacji.

III etapy Grand Prix Farmacji

I etap – wyłonienie do 12 produktów w każdej z 40 kategorii na podstawie danych rynkowych Organizatora oraz zweryfikowanych zgłoszeń producentów i dystrybutorów. O zakwalifikowaniu do badania decydować będzie dostępność produktów na rynku.

II etap – wybór 3 produktów w każdej z 40 kategorii o największej liczbie rekomendacji pacjentów.

III etap – ogólnopolskie badania ankietowe farmaceutów w każdej kategorii na grupie 3. produktów, które otrzymały największą ilość głosów pacjentów w II etapie. Laureaci Grand Prix Farmacji będą wyłonieni na podstawie wskazań farmaceutów.

W drugiej edycji wprowadzamy zmiany w metodologii, które przełożą się na większą miarodajność wyników badań:

1. Podział geograficzny: próba rozłożona proporcjonalnie do liczby aptek w każdym województwie, które zostanie objęte badaniem.
2. Podział na apteki sieciowe i prywatne: uzyskanie rozkładu zbliżonego do wartości populacyjnych: 40% aptek sieciowych i 60% aptek prywatnych.
3. Wielkość próby: minimalna wielkość próby na kategorię objętą badaniem to 180 farmaceutów.
Próba ujęta w badaniu to minimum 1000 głosów pacjentów oraz, optymalnie, 180 farmaceutów zebranych w każdej z kategorii. Metodologia opracowana przez GfK Polonia oparta jest na badaniach ilościowych - jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte z listą odpowiedzi) oraz pogłębionym wywiadzie otwartym.
- Rzetelna metodologia

W ramach II etapu Pacjenci zostaną poproszeni o wskazanie w danej kategorii produktu, który osobiście stosowali oraz najchętniej poleciliby innym pacjentom. Z kolei Farmaceuci będą dokonywać wyboru preparatu w każdej z 40 kategorii, poprzez wskazanie marki, którą oceniają najlepiej jako produkt:

  • Sprawdzony
  • Wysokiej jakości
  • O wysokiej skuteczności
  • Bezpieczny w stosowaniu
  • Posiadający atrakcyjne opakowanie
  • Cieszący się pozytywną opinią wśród pacjentów

Powyższym kryteriom została przyporządkowana waga analityczna (według ich ważności), która podkreśla udział każdego z nich w całościowej ocenie produktu. Zaklasyfikowanie kryteriów do poszczególnych wag zostało dokonane w oparciu o cyklicznie pozyskiwane wyniki w badaniu GfK Recommendation Tracker Pharmacy, gdzie farmaceuci wskazują ich zdaniem najważniejsze powody rekomendacji leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych.

Produkt wskazany przez farmaceutę w każdej z kategorii otrzyma liczbę punktów zależną od wagi analitycznej. Produkt o największej liczbie punktów przyznanych przez danego farmaceutę uzyskuje jego głos. Jeśli taką samą liczbę punktów otrzymają dwa lub trzy produkty, wszystkie uzyskują głos tego farmaceuty. Farmaceuci nie znają wag przypisywanych poszczególnym kryteriom oceny. Zwycięzcą Grand Prix Farmacji w danej kategorii zostaje produkt, który uzyska największą liczbę głosów farmaceutów.

Druga edycja przewiduje przeprowadzenie Plebiscytu w 40 kategoriach produktowych - w każdej zostanie wyłoniony tylko jeden Laureat

Metodologia badawcza zakłada wykorzystanie technik:

- CAWI (Computer Assisted Web Interview), będącej techniką bezpośredniego wywiadu prowadzoną za pośrednictwem Internetu, w którym znajduje się kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.
- PAPI, czyli bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przez wykwalifikowanego ankietera.

W celu uzyskania jak najbardziej urealnionej wiedzy na temat poszczególnych produktów, dane zbierane będą za pomocą 3 kanałów:

  • Ankiety w aptekach i punktach medycznych
  • Formularze internetowe
  • Ankiety w prasie branżowej